ПОДПИСВАНЕ НА „МЕМОРАНДУМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ.”
10 октомври 2016 г. от 11:00 ч. в Балната зала на Радисън Блу Гранд Хотел

Представители на 15 институции и асоцииации, работещи на капиталовия пазар в България подписаха Меморандум за създаване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в България.

Асоциация на банките в България, (АББ), Асоциация на българските застрахователите, (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България, (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел, (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България, (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), „Българска фондова борса-София” АД (БФБ), представлявана от Иван Такев – изпълнителен директор, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, (КРИБ), Комисията за финансов надзор (КФН), Национална комисия за корпоративно управление, (НККУ), „Централен депозитар” АД (ЦД АД), представляван от Васил Големански – изпълнителен директор, и като асоцииран член American Chamber of Commerce in Bulgaria /Американска търговска камара в България/ се ангажираха да обединят усилията си за осъществяване сътрудничество в областта на пазарите на ценни книжа, чрез съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ капиталов пазар.