Повече от 100 участници ще обсъждат промените в ЗППЦК и тяхното приложение по отношение емитентите.

ЗИД на ЗППЦК влезе влезе в сила на 01 август 2017 г. и въведе редица промени относно свикването и провеждането на Общите събариния, режима на разпределение на дивиденти, публичното предлагане на нови емисии, регистрите на директорите за връзки с инвеститорите и отписванията на публични дружества.