Във връзка с влезлите в сила в края на 2016 г. промените в Закона за независимия финансов одит и в частност относно организацията и дейността на одитните комитети,  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България съвместно с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори проведе Семинар на тема: ОДИТНИ КОМИТЕТИ, СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ  И ПРИЛОЖИМАТА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ.

В панелните дискусии по програмата на семинара взеха  участие експерти от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и представители на Института на вътрешните одитори,  които  направиха коментари и анализ на новоприетата нормативна уредба. Предвидени бяха и сесии за въпроси и отговори по отделните теми.

На семинара взеха участие над 140 делегата - членове на корпоративните ръководства, членове на одитни комитети, директори за връзки с инвеститори, юристи, счетоводители, финасови директори и одитори на публични дружества и други емитенти на ценни книжа.