Националната комисия по корпоративно управление съвместно с Българска Фондова Борса - София АД и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе обучение относно новите моменти в отчитането на корпоративното управление на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Н аобучението присъстваха 110 представители на публични компании и дружества по пар. 1Д от ДР на ЗППЦК, регистрирани одитори.

Темите, които бяха разгледани включваха преглед на отчитането на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, начина за работа с Картата за самооценка на корпоративното управление и съдържанието на Декларацията за корпоративно управление съгласно изискванията на чл. 100 н, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК.

Лектори на обучението бяха: Иван Такев – Председател на НККУ и Изпълнителен директор на БФБ – София АД, Проф. д.ик.н. Бистра Боева – член на НККУ и преподавател в УНСС, Факултет "Международна икономика и политика" , Денислав Соколов – член на УС на Института на вътрешните одитори, Илиян Димитров – гл. експерт „Корпоративно развитие“, БФБ – София АД, София Аргирова – член на УС на АДВИБ и Даниела Пеева – председател на УС на АДВИБ и член на НККУ.