Считано от 18.06.2018 г. към екипа на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България се присъедини г-н Иван Даскалов. Иван Даскалов ще заема позицията експерт – юрист „Капиталови пазари“ в АДВИБ.

Повечето от членовете на АДВИБ познават Иван от предишната му позицията като старши експерт-юрист в отдел „Емитенти на ценни книжа”, Дирекция „Надзор на инвестиционната дейност” на Комисия за финансов надзор. Иван Даскалов има близо 12 – годишен опит в областта на регулиране на капиталовия пазар в България.

Вярваме, че със своята дейност той ще допринесе за подпомагане работата на директорите за връзки с инвеститорите – членове на АДВИБ, представителството на Асоциацията пред всички участници на капиталовия пазар и в съгласувателните процедури, свързани с промени в нормативната уредба.