ОТНОСНО: СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ОТ ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ (ЗДСИЦ)

Водени от стремежа си за повишаване на информираността на членове си и във връзка с множеството въпроси по приложението на ЗМИП и правилника за прилагането му, постъпили в АДВИБ от страна на акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които са публични дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска фондова борса“ АД, бихме искали да ви уведомим за следното:

 

І. ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 4, Т. 9 ОТ ЗМИП СПРЯМО ДСИЦ

Разпоредбата на  чл. 4, т. 9, предложение второ ЗМИП посочва като задължени лица по ЗМИП колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране. Съгласно разпоредбата на чл. 263 от ЗДКИСДПКИ предприятие за колективно инвестиране е и дружество със специална инвестиционна цел, дейността на което е уредена в ЗДСИЦ. Така посочената разпоредба дефинира ДСИЦ като предприятия за колективно инвестиране, т.е. по отношение на тях следва да се прилагат изискванията на ЗМИП и правилника за прилагането му, тъй като са задължени субекти по смисъла на чл. 4, т. 9 от ЗМИП.   

За да се определи обаче ДСИЦ като предприятие за колективно инвестиране следва да се направи сравнение с останалите предприятия за колективно инвестиране. В чл. 4, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ е посочено: Колективна инвестиционна схема е предприятие за колективно инвестиране, което отговаря на следните условия:

1. единствената му цел е колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1, на парични средства, набрани чрез публично предлагане, а в случаите по чл. 21, ал. 8 и на финансови инструменти, и действа на принципа на разпределение на риска;

2. дяловете му са безналични и подлежат на обратно изкупуване, пряко или непряко, на база нетната стойност на активите му при отправено искане от страна на притежателите на дялове.

При сравнение на същността на ДСИЦ с условията на разпоредбата  на чл. 4 от ЗДКИСДПКИ, следва да се отбележи, че ДСИЦ, категорично не попада в обхвата на понятието колективна инвестиционна схема, тъй като не е задължено да изкупува обратно акциите си. Съгласно изискванията на ЗДСИЦ, обн. ДВ бр. 65 от 07.08.2018 г., АДСИЦ може да изкупува акциите си в строго определени случаи – при т.нар. доброволен отказ от лиценз (чл. 16а от ЗДСИЦ).

Друга съществена разлика между колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране, която се изтъква в практиката по прилагането на ЗДСИЦ е способите за финансиране от страна на ДСИЦ и КИС и другите предприятия за колективно инвестиране. За ДСИЦ е възможно да привлича средства не само чрез публично предлагане на акции, но и чрез издаване на облигации и използване на банкови кредити, докато за КИС ползването на банкови кредити за финансиране на дейността е забранено.

На последно място е необходимо да се имат предвид и текстовете на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията. В член 2, §1, б. „в“ от Директивата е посочено изрично, че в кръга на задължените субекти попадат доставчици на услуги по доверително или дружествено управление, което категорично не обхваща дружествата със специална инвестиционна цел.    

Въз основа на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, за ДСИЦ се прилагат разпоредбите на ЗДСИЦ и ЗППЦК, по отношение на разкриване на регулирана информация, както и специалните изисквания за сключване на сделки на голяма стойност. Единствената препратка към разпоредбите на ЗДКИСДПКИ е по отношение на уредбата на банката депозитар.

Предвид липсата на всякаква практика по ЗМИП и неясната нормативна уредба не може категорично да бъде изразено еднозначно становище относно това  дали ДСИЦ  са адресат на разпоредбата на чл. 4, т. 9 от ЗМИП, но предвид посочените по-горе аргументи считаме, че този вид дружества не би следвало да попаднат в обхвата на закона. 

Напомняме, че в случай че корпоративното ръководство на ДСИЦ прецени, че все пак управляваното от него дружество, е адресат на разпоредбите на ЗМИП, като задължено лице по чл. 4, т. 9 от ЗМИП е необходимо да се отчита разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП, която въвежда задължение за изготвяне на план за обучение по материята за изпирането на пари и финансирането на тероризма. Срокът за представянето на плана изтича на 15.02.2019 г.  Минималното съдържание на този план може да се открие на следния интернет адрес:    https://www.dans.bg/images/stories/FID/Plan_obucheniya_zmip.pdf

Освен горното, на основание разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от ЗМИП, ако се прецени, че ДСИЦ е задължен субект по чл. 4, т. 9 от ЗМИП, дружеството следва да разполага и със специализирана служба за извършване на дейностите, посочени от т. 1-5 от цитираната норма.

Разбира се, създаването на такава служба следва да бъде изрично уредено в устава на ДСИЦ, включително и разходите на ДСИЦ за обслужването й.

 

ІІ. ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 4 ОТ ЗМИП СПРЯМО ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЧЛ. 18 ОТ ЗДСИЦ 

Анализът на разпоредбата показва, че в чл. 4 от ЗМИП, законодателят очертава кръга на някои задължени лица, съобразно извършваните от тях сделки по занятие. Необходимо е да се има предвид, че дружество, на което е възложено обслужването на дейностите по чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦ, би попаднало в обхвата на разпоредбата на чл. 4 ако извършва по занятие описаните сделки и съобразно вписания в търговския регистър предмет на дейност. В друга хипотеза, независимо, че е налице договор между ДСИЦ  с друго дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ и обслужващото дружество е поело ангажимент да води и съхранява счетоводна отчетност на ДСИЦ, без да извършва тази дейност по занятие, съответно без да е вписано в предмета му на дейност, считаме че обслужващото дружество не попада в кръга на задължените лица по чл. 4, т. 13 от ЗМИП. В допълнение обслужващите дружества, които съгласно предмета си на дейност извършват сделки с недвижими имоти по занятие и съобразно вписания им предмет на дейност в Търговския регистър, следва да попаднат в обхвата на чл. 4, т. 18 от ЗМИП.

Въз основа на гореизложеното може да бъде направен извод, че преценката по чл. 4, т. 13 и т.18 от ЗМИП по отношение на  всяко дружество, което има сключен договор за обслужване с ДСИЦ е индивидуална и следва да се извършва на база на вписания в търговския регистър предмет на дейност на дружеството, както и редовни, често случващи се сделки, за да се приеме, че е налице осъществявана дейност по занятие. 

Настоящото съобщение е изготвено с цел улесняване дейността на членовете на АДВИБ и  няма задължителен или обвързващ характер.

изтегли като PDF