Във връзка с публикуваната на 16.01.2019 г. на електронната страница на Министерство на финансите за обществено обсъждане „Концепция за личните сметки на физическите лица“, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦД АД) в т.нар. Регистър А. АДВИБ  изразяваме своята позиция срещу нейното приемане.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) е представителна организация на над 110 директори за връзки с инвеститори на публични компании и други емитенти на ценни книжа, чиито акционери са главните адресати на Концепция. Нашата дейност е насочена към повишаване на стандартите за разкриване информация към акционерите, равнопоставено третиране на всички инвеститори в публичните дружества, адекватно и своевременно обучение на нашите членове във връзка с постоянно променящата се нормативна уредба, така че да отговорят на очакванията и изискванията на акционерите и регулаторните органи. Днес, когато не съществува представителна, активна, силна и действаща организация, която да защитава и изразява интересите на акционерите в България, АДВИБ е единствената организация, чиито членове ежедневно комуникират с акционерите на българските публични компании, полагат грижи за защита на техните права и законни интереси и повишават тяхната инвестиционна култура и информираност.

В тази връзка АДВИБ възразява срещу предложената за обществено обсъждане Концепция, която не само не защитава правата на акционерите в публичните дружества, но и накърнява техните законни интереси:

  1. Концепцията нарушава редица национални и международни актове във връзка с неприкосновенноста на частната собственост, свободното движение на капитали,, свободното право на установяване като: Договорът за функциониране на Европейския съюз, Конституцията на Република България, Европейска конвенция за правата на човека придружена от Протокол 1. Предложените мерки в Концепцията влизат в остро противоречие с изложените по-горе правила и принципи на съществуване на правовата държава, както и със заявената готовност на държавата да съдейства за развитието на капиталовия пазар в България.
  2. С предвидено въвеждане на задължително прехвърляне на акциите от Регистър А на Централния депозитар в Регистър Б към инвестиционни посредници възниква необосновано задължение за заплащане на такси от акционерите на публичните дружества, чиито акции се съжраняват към настоящия момент в регистър А на Централен депозитар АД. Към настоящия момент таксите по поддържане на регистър А на Централен депозитар АД се заплащат от дружествата и не съществуват норми на националното или европейско право, които да изискват ликвидирането на регистър А на Централен депозитар.
  3. С концепцията е предвидено, че ако собствениците на акции и техните наследници не прехвърлят своите акции в едногодишен срок при инвестиционен посредник, то те ще бъдат прехвърлени без изрично воляизявление в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонда. Подобна мярка на разпореждане с частна собственост без изричната воля на собственика на ценните книжа представляна нарушение на правото на собственост в неговата цялост като съвкупност от правомощия - право на владение, право на ползване и право на разпореждане.
  4. Като организация, в която членуват лицата, осъществяващи ежедневен контакт с акционерите и поради множеството запитвания към нас от притеснени акционери, ние заявяваме пред всички притежатели на акции в публичните дружества в България, че публикуваната на 16.01.2019 г. Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица няма силата на закон или друг нормативен акт, който да поражда задължения за акционерите на което и да е било дружество да извършват прехвърляния на акциите им от регистър А на Централен депозитар АД към регистър Б /подрегистър на инвестиционните посредници/ на Централен депозитар АД.
  5. АДВИБ обръща внимание, че посочения в Концепцията начин за решаване на проблема със „спящите“ акции, както и начинът за съхранение на финансови инструменти, придобити по време на приватизация или в последствие на капиталовия пазар в България, може да се отразят негативно на сигурността на собствеността, на инвеститорската активност и като цяло – на развитието на капиталовия пазар у нас.