АДВИБ отправи официално запитване до КФН, КПНРО и ИДЕС относно обнародваните в Държавен вестник, бр. 98 от 2018 г. съществени изменения в разпоредбата на чл. 34 от Закона за счетоводството  (ЗСч.). Тази разпоредба третира приложимата счетоводна база за всички предприятият, включително и по отношение на предприятията, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска Фондова борса“ АД. В настоящата си редакция на разпоредбата на чл. 34, законодателят въвеждат фундаментални промени, които преобръщат досегашното изискване предприятията от обществен интерес да изготвят отчетите си на база на Международните счетоводни стандарти.  Преди измененията на ЗСч., МСФО бе задължителна счетоводна база за съставяне и представяне на ГФО единствено за предприятията от обществен интерес по силата на § 1, т. 22 от ДР на ЗСч., като базата за изготвяне на ГФО на микро, малките, средните и големите предприятия беше НСС.

С промяната на чл. 34 от ЗСч ( която влиза в сила от 01.01.2019 г.), коренно се преобръща концепцията за прилагане на МСФО като счетоводна база за съставяне и представяне на финансови отчети, спрямо предприятията от обществен интерес, тъй като новия текст на чл. 34, ал. 1 от счетоводният закон определя, че предприятията съставят финансовите си отчети на база НСС.

В същото време, на основание новият текст на чл. 34, ал. 2 от ЗСч, МСФО ще бъдат задължителна счетоводна база единствено за консолидираните финансови отчети на предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар в държава-членка на ЕС. На база на гореизложеното, може да се обоснове извод, че измененията в чл. 34 от Зсч. допускат индивидуалните ГФО на предприятията от обществен интерес, по отношение на които не съществува задължение да изготвят консолидирани финансови отчети, да бъдат съставени на база НСС, в случай че дружествата изберат тази възможност. От логическото тълкуване на актуалната редакция на чл. 34 от Зсч излиза, че само по отношение на предприятията, които са длъжни да съставят консолидирани отчети, които следва да са на базата на МСС, индивидуалните им също следва да са на тази база, а останалите – тези за които не съществува задължение да изготвят консолидирани отчети могат да избират базата за изготвяне на финансовия си отчет.  

АДВИБ постави въпроси на трите институции коя е приложимата счетоводна база за публично дружество (което не съставя консолидиран финансов отчет), респективно емитент на ценни книжа, допуснати за търговия на регулиран пазар, на която следва да изготвя и публикува годишния си финансов отчет за 2018 г.

Освен това АДВИБ постави въпрос дали съществува  възможност за публично дружество (което не съставя консолидиран финансов отчет), респективно емитент на ценни книжа, допуснато до търговия на регулиран пазар да изготви финансовите си отчети по Националните счетоводни стандарти, в случай че се възползва от законовата възможност за промяна на счетоводната база считано от 01.01.2019 г., съгласно цитираните по-горе законови разпоредби, доколкото през цялата 2018 г., същото е изготвяло и публикувало пред КФН и обществеността междинните си финансови отчети по МСФО.