Управителният съвет на АДВИБ свиква Годишно общо събрание на сдружението на 17.10.2019 г. от 10,00 часа в гр. София, София Хотел Балкан, Зала Рила  при дневен ред

  1. Приемане на Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2018 г. Проект за решение: ОС приема Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2018 г.
  2. Приемане на програма за дейността на АДВИБ за 2020 г. Проект за решение: ОС приема Програма за дейността на АДВИБ за 2020 г.
  3. Приемане на решение за определяне на размера на членския внос за 2020 г. и срока на неговото внасяне.  Проект за решение: ОС определя размера на членския внос за 2020 г. и срока за неговото внасяне, както следва: размер на членски внос – основен пакет 300 лв., размер на членски внос – премиум пакет 500 лв. Срокът за внасяне на членкия внос да бъде определен на 31.01.2020 г.
  4. Приемане на бюджет на АДВИБ за 2020 г. Проект за решение: ОС приема бюджет на АДВИБ за 2020 г.
  5. Приемане на промени в състава на Управителния съвет на АДВИБ. Проект за решение: ОС приема промени в състава на Управителния съвет на АДВИБ, а именно освобождава като членове на Управителния съвет Деница Маркова, Николай Митанкин и Иван Чакалов и избира на тяхно място Анелия Петкова – Тумбева, Миглена Димитрова и Марина Стефанова.

 

ПРОГРАМА ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВИБ 2019 И И WORKSHOP: ШЕСТМЕСЕЧНИ ДИВИДЕНТИ, РАЗПРЕДЕЛЯНИ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ КОМПАНИИ. ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПУБЛИЧНИТЕ КОМПАНИИ И РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР

9.30 – 10.00 - Регистрация за участие в Общо събрание на АДВИБ и  Бизнес закуска

10.00 – 11.00 – Провеждане на Ощо събрание

11.00 – 11.30 – Представяне на проекта на АДВИБ „Гореща линия“  за консултации на членове на организацията.  Лектори: Иван Даскалов – гл. юрист на АДВИБ и Данил Джоргов - гл. юрист на АДВИБ

11.30 – 12.30 – WORKSHOP: ШЕСТМЕСЕЧНИ ДИВИДЕНТИ, РАЗПРЕДЕЛЯНИ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ КОМПАНИИ. ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПУБЛИЧНИТЕ КОМПАНИИ И РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР. Лектори: Пелагия Виячева, ДВИ Софарма АД; Иван Даскалов, гл. юрист АДВИБ; Данил Джоргов,  гл. юрист АДВИБ  и Анелия Петкова – Тумбева, регистриран одитор