На 20.02.2020 г. в гр. София се проведе семинар относно промени в ЗППЦК и националното законодателство.

Участие взеха 70 директори за връзки с инвеститорите на публични компании. Темите на обучителния семинар бяха свързани с изменения в ЗППЦК относно Политиката за възнагражденията на корпоративното ръководство; Осигуряване на възможността за идентифициране на акционерите, улесняване на упражняването на правата им и защита на информацията, предавана по веригата от посредници; Увеличаване на капитала на публични дружества, в което имат право да вземат участие единствено членовете корпоративното ръководство; Изменения в режима по чл. 114 и следващите от ЗППЦК; Регламентиране на статута и дейността на упълномощените съветници.

Лектори на събитието бяха юристите от АДВИБ Данил Джоргов, Иван Даскалов и Александър Цветков. Участие като гост лектор взе и Георги Малинов  от БАУД/БАЛИП, който запозна участниците с промените в други нормативни актове, свързани със ЗППЦК -  ЗПФИ, ЗДКИСДПКИ, КСО и КЗ във връзка с политиката за ангажираност на управителите на активи и прозрачността на инвестиционната стратегия на институционалните инвеститори.