Европейската комисия  публикувала покана за обществена консултация във връзка с изменение на Директивата за нефинансово отчитане.

Линк към обществените консултации https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive 

При досегашното прилагане на Директивата за нефинансово отчитане Европейската комисия  е отчела следните недостатъци на действащите изисквания:

∙Нефинансовата информация, която се публикува не е сравнима и не е надеждна

∙Предприятията не публикуват цялата информация, която потребителите считат за необходима, а от друга страна публикуват ненужна информация

∙Предприятията правят ненужни разходи във връзка с докладването на нефинансова информация поради неяснота каква информация да докладват.

∙Предприятията са обект на натиск от страна на НПО, синдикати, доставчици на данни и агенции, които присъждат рейтинги свързани със степента на устойчивост за разкриване на още по-голям обем нефинансова информация

В тази връзка следва:

Да се разгледа използването на стандарти, които са доброволни като ЕС одобри съществуващ или възможен бъдещ стандарт за нефинансова отчетност, както и да се преразгледат изискванията за нефинансовото отчитане в Директивата по някои или всички от следните начини:

∙По –подробни изисквания относно нефинансовата информация, която следва да се отчита

∙Въвеждане на изискване за някои или всички предприятия, които са в обхвата на NFRD да използват определен стандарт за нефинансово отчитане

∙Промяна на обхвата на задължените лица като се включват нови лица или като се изключат някои, които в момента са в обхвата

∙Да се променят изискванията във връзка с проверката на тази информация

∙По-голяма яснота дали докладването на нефинансова информация следва да е част от доклада за дейността и/или в отделен доклад

Предвид горното е инициирана и публична консултация за промяна на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация, за да се гарантира, че инвеститорите, гражданското общество и останалите заинтересовани страни имат достъп до информацията, от която се нуждаят, без на дружествата да се налагат прекомерни задължения за докладване. Чрез нея предприятията се насърчават да възприемат отговорен подход към бизнеса.

Можете да предоставите своите коментари самостоятелно в регистъра за прозрачност или като ги изпратите до АДВИБ в периода  20 февруари 2020 - 14 май 2020 г.

Напомняме, че съгласно  изискванията на Директива 2014/95/EU на Европейския парламент за докладване на нефинансова информация и разпоредбите на Закона за счетоводството за част от компаниите възниква задължение за публикуват нефинансова информация самостоятелно или като част от годишните доклади за дейността.

Задължението възниква за големи предприятия от обществен интерес, които към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души.  Предприятия от обществен интерес са: публичните дружества и други емитенти на ценни книжа; кредитни институции; финансови институции; застрахователи и презастрахователи, пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове; инвестиционни посредници; търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електрическа енергия и топлоенергия; търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ; търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услуги; "Български държавни железници" ЕАД и дъщерните му предприятия.

Като големи предприятия са дефинирани такива с нетни приходи от продажби - 76 млн. лв., или балансова стойност на активите – 38 млн. лв.

Срокът за представяне на документа за нефинансово отчитане в Търговския регистър – самостоятелна декларация или част от годишния доклад за дейността е 30.06.2020 г., а срокът за изготвянето и оповестяването съгласно разпоредбите на ЗППЦК е 90 дни от приключване на финансовата година, а именно 30.03.2020 г.

За дружествата, които са консолидиращо дружество майка в голяма група, за което на индивидуална база не възниква задължение за предоставяне на нефинансова информация е възможно да възникне задължение за предоставяне на такава на консолидирана база, в случай, че попада в приложното поле на чл. 51 от ЗСч.