На 9 Март 2020 г. Техническата експертна група публикува финалната версия на доклада за европейската таксономия и наръчник за прилагане на стандартите на ЕС за зелени облигации.

Докладът за европейската Таксономия съдържа препоръки относно всеобхватния дизайн на Таксономията както и напътствия как компаниите и финансовите институции могат да оповестяват чрез използване на Таксономията. Докладът е придружен  от технически анекс, който съдържа актуализиран списък  с технически критерии по  икономически дейности, които могат съществено да допринесат за смекчаване или приспособяване към изменението на климата, включително оценка на значителната вреда към други екологични цели.

Наръчникът за прилагане  на стандартите за зелени облигации предлага на участниците на капиталовите пазари насоки за използването на предложения стандарт и създаването на регистрационна схема, базирана на пазарен принцип, която може да бъде използвана външни оценители. В контекста на публичната консултация относно  подновената Стратегия за устойчиви финанси, Европейската Комисия ще проучи възможността за законодателна инициатива за ЕС стандартите относно зелените облигации, като този процес ще продължи от март до май 2020 г.

Повече информация

Технически доклад
Наръчник за прилагане на стандартите за зелени облигации