ESMA заедно с Националните регулатори следят отблизо ситуацията с продължаващото влияние на COVID-19 върху финансовите пазари в Европейския съюз.

След като се проведе дискусия на Съвета на надзорните органи, ESMA изрази следните съвети към участниците на финансовите пазари, разглеждайки пазарната ситуация и мерките за действие при извънредни ситуации, предприемани от поднадзорните лица: 

  • План за непрекъснатост на бизнеса – Всички участници на финансовите пазари, включително инфраструктурите следва да бъдат готови да прилагат свои планове за действие в извънредни ситуации, включително осигуряване на мерки за непрекъснатост на бизнеса, за да се гарантира непрекъснатостта на операциите в съответствие с регулаторните задължения;
  • Оповестяване на пазарна информация  – емитентите трябва да оповестят възможно най-скоро всяка важна информация относно влиянието на COVID-19  върху техните показатели, проспекти или финансовите уславия,  във връзка с техните задължения за прозрачност съгласно Регламента за пазарните злоупотреби – Регламент 596.
  • Финансово отчитане – емитентите трябва да осигурят прозрачност относно актуалното и потенциалното влияние на COVID-19  доколкото това е възможно, въз основа на качествена и количествена оценка на техните бизнес дейности, финансова ситуация и икономическо представяне във финансовите отчети за  2019 година, ако същите не са все още оповестени или в техните междинните финансови отчети и
  • Фонд Мениджмънт – мениджърите на активи трябва да продължат да прилагат изискванията за управление на риска и да реагират спрямо тях.

Европейският орган за ценни книжа и пазари в сътрудничестнво  с националните регулатори продължава да следи развитието на финансовите пазари в резултат на ситуацията с COVID-19 и е готов да използва своите правомощия за осигуряване на правилното функциониране на пазарите, финансовата стабилност и защита правата на инвеститорите.