АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПАРТНЬОРСТВО С  КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ПРОВЕДОХА НА 27. МАЙ 2020 Г.  WEBINAR „ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИ КОМИТЕТИ ПРЕЗ 2020 Г.“

АДВИБ и КПНРО проведоха он-лайн обучение на тема „ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИ КОМИТЕТИ ПРЕЗ 2020 Г.“

На събитието присъстваха повече от 70 директори за връзки с инвеститорите, членове на одитни комитети и финансови директори. Участниците в събитието се запознаха с последните промени в Закона за независимия финансов одит относно дейността на одитните комитети, в сила от февруари 2020 г., както и с актуализираните Насоки на КПНРО за дейността на одитните комитети. Беше акцентирано върху засилване на диалога  между одитните комитети и  корпоративното ръководство от една страна, и от друга комуникацията с КПНРО. В края на събитието беше проведено и практическо интерактивно занятие относно представяне на годишните отчети на одитните комитети  за регулаторни цели. Представители на КПНРО направиха демонстрация за използване на системата и попълване на годишния доклад.