Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България поема Председателството на Националната комисия по корпоративно управление. Решението беше прието на 30.09.2019 г. с единодушие от присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет на сдружението. Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България приема Председателството от Българска фондова борса АД за нов три годишен мандат.

На 17-19 май се проведе Годишнат среща на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, на която взеха участие близо 40 члена на организацията.

Място на провеждане: гр. София, пл. Македония 1, сграда КНСБ, Конферентен център Глобус, Зала Азия

Дата: 28.02.2019 г.

Начален час: 13.00 часа

Теми: Изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането и приложимостта им спрямо публичните дружества и емитентите, чиито акции се търгуват на регулиран пазар; Изисквания за деклариране на краен собственик, приложимостта им спрямо публичните дружества и емитентите, регулация и предизвикателства

ОТНОСНО: СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ОТ ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ (ЗДСИЦ)

Място на провеждане: гр. София, пл. Македония 1, сграда КНСБ, Конферентен център Глобус, Зала Европа

Дата: 01.03.2019 г.

Теми: Промените в Закона за Счетовоството – Промяна на приложимата счетоводна база; Най-често срещаните непълноти при годишните финансови отчети и одиторските доклади – през погледа на регулаторите КФН, КПНРО и на одиторската професия; Препоръки и добри практики, приложими към съдържанието на докладите за корпоративно управление, като част от годишните отчети;  Дейност на одитния комитет при годишното отчитане; Най-често срещаните непълноти в докладите на одитните комитети. препоръки на регулатора КПНРО.

Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) е постоянно действащ независим орган, създаден за осъществяване на консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление в България. Сред основните цели, заложени в устава на сдружението е насърчаване на прилагането на доброто по корпоративно управление, съблюдаване и съобразяване насоките на развитие на корпоративното управление в национален и международен план. НККУ е активен участник във форумите по корпоративно управление в Европейския съюз и е признат партньор на аналогични институции в държавите -членки. През 2007 година НККУ прие Национален кодекс за корпоративно управление, като неговата последна актуализация е от месец април 2016 година. В продължение на повече от десетилетие Националният кодекс за корпоративно управление се прилага за спазване на правата на акционерите, качествено разкриване на информация, зачитане на интересите на заинтересованите лица и отговорни корпоративни ръководства. Кодексът допринася за следване от страна на българските публични дружества тези основни права.

Подкатегории