АДВИБ отправи официално запитване до КФН, КПНРО и ИДЕС относно обнародваните в Държавен вестник, бр. 98 от 2018 г. съществени изменения в разпоредбата на чл. 34 от Закона за счетоводството  (ЗСч.). Тази разпоредба третира приложимата счетоводна база за всички предприятият, включително и по отношение на предприятията, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска Фондова борса“ АД. В настоящата си редакция на разпоредбата на чл. 34, законодателят въвеждат фундаментални промени, които преобръщат досегашното изискване предприятията от обществен интерес да изготвят отчетите си на база на Международните счетоводни стандарти.  Преди измененията на ЗСч., МСФО бе задължителна счетоводна база за съставяне и представяне на ГФО единствено за предприятията от обществен интерес по силата на § 1, т. 22 от ДР на ЗСч., като базата за изготвяне на ГФО на микро, малките, средните и големите предприятия беше НСС.

АДВИБ представи Становище  по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (Наредба № 11) .

На 07.12.2018 г. Даниела Пеева, Председател на АДВИБ и Даниела Сербан, Президент на Румънската Асоциация по връзки с инвеститорите подписаха меморандум за сътрудрудничество между двете организации.

Атанас Димитров, Адванс Терафонд АДСИЦ е най-добрият директор за вързки с инвеститорите за 2018 г. в България. Това стана известно на Церемонията по награждаване на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите, състояла се на 7 декември 2018 г. в Гранд Хотел София.

Считано от 18.06.2018 г. към екипа на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България се присъедини г-н Иван Даскалов. Иван Даскалов ще заема позицията експерт – юрист „Капиталови пазари“ в АДВИБ.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе  Годишна среща на своите членове. Тази година компания домакин е „Доверие – Грижа” ЕАД – град Троян, производител на перилни и почистващи препарати ИЗИ https://izi-bg.com Членовете на АДВИБ посетиха заводът на „Доверие – Грижа” ЕАД в град Троян и се запознаха с производството. Във втората част на програмата за  първия ден се проведе workshopна тема:  Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни в дейността на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
гр. Троян, Хотел “Троян Плаза”, 11 - 13 май  2018

Подкатегории