Във връзка с публикуваната на 16.01.2019 г. на електронната страница на Министерство на финансите за обществено обсъждане „Концепция за личните сметки на физическите лица“, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦД АД) в т.нар. Регистър А. АДВИБ  изразяваме своята позиция срещу нейното приемане.

АДВИБ отправи официално запитване до КФН и ДАНС относно спазване на изискванията  на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му от страна на публичните дружества и емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на „Българска фондова борса“ Ад.

АДВИБ отправи официално запитване до КФН, КПНРО и ИДЕС относно обнародваните в Държавен вестник, бр. 98 от 2018 г. съществени изменения в разпоредбата на чл. 34 от Закона за счетоводството  (ЗСч.). Тази разпоредба третира приложимата счетоводна база за всички предприятият, включително и по отношение на предприятията, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска Фондова борса“ АД. В настоящата си редакция на разпоредбата на чл. 34, законодателят въвеждат фундаментални промени, които преобръщат досегашното изискване предприятията от обществен интерес да изготвят отчетите си на база на Международните счетоводни стандарти.  Преди измененията на ЗСч., МСФО бе задължителна счетоводна база за съставяне и представяне на ГФО единствено за предприятията от обществен интерес по силата на § 1, т. 22 от ДР на ЗСч., като базата за изготвяне на ГФО на микро, малките, средните и големите предприятия беше НСС.

АДВИБ представи Становище  по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (Наредба № 11) .

На 07.12.2018 г. Даниела Пеева, Председател на АДВИБ и Даниела Сербан, Президент на Румънската Асоциация по връзки с инвеститорите подписаха меморандум за сътрудрудничество между двете организации.

Атанас Димитров, Адванс Терафонд АДСИЦ е най-добрият директор за вързки с инвеститорите за 2018 г. в България. Това стана известно на Церемонията по награждаване на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите, състояла се на 7 декември 2018 г. в Гранд Хотел София.

Подкатегории