Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България ще проведе на 07.12.2017 г. за поредна година Годишни IR награди 2017 г., на които ще бъдат отличени най-добрите директори за връзки с инвеститорите и техните компании въз основа на проведено независимо проучване сред финансови анализатори, институционални и инидивидуални инвеститори и други участници на капиталовия пазар.

Регламентът за пазарна злоупотреба - предизвикателство за публичните компании. Голяма част от европейските публични компании не е убедена, че новият европейски регламент за пазарните злоупотреби е подобрил практиките на самите публични компании.

Във връзка с влезлите в сила в края на 2016 г. промените в Закона за независимия финансов одит и в частност относно организацията и дейността на одитните комитети,  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България съвместно с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори проведе Семинар на тема: ОДИТНИ КОМИТЕТИ, СЪГЛАСНО НОВИЯ ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ  И ПРИЛОЖИМАТА ЕВРОПЕЙСКА РЕГУЛАЦИЯ.

АДВИБ е партньорска Асоциация във връзка с провеждането на IR Magazine Global Forum Conference & Awards.  Събитието ще се проведе на 03.-04. Октомври 2017 г. в Marriott Champs Elysees Hotel, Париж, Франция
Глобалният форум на IR Magazine е международно и независимо събитие, което обединява IR професионалисти от цял свят, за да споделят и да научат най-добрите IR практики.

Националната комисия по корпоративно управление съвместно с Българска Фондова Борса - София АД и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България проведе обучение относно новите моменти в отчитането на корпоративното управление на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Подкатегории