Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е учредена на 8. юли 2005 г. като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. Тя е приемник на добрите традиции в областта на връзките с инвеститорите на прекратения Български клуб на директорите за връзка с инвеститорите, като наличното имущество на прекратения клуб е използвано за учредяване на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България .
Към настоящия момент в Асоциацията членуват над 90 директори за връзки с инвеститорите на български публични компании и като колективен член Асоциацията на индустриалния капитал в България. Това прави нашата Асоциация единствената представителна професионална организация на директорите за връзки с инвеститорите в страната

Целите на Асоциацията

  • Обединяване на интересите на нейните членове и подпомагане дейността на директорите за връзки с инвеститорите при изпълнение на техните задължения;
  • Сближаване на регулативната рамка в областта на капиталовите пазари и корпоративното управление с достиженията на правото на страните от ЕС;
  • Изработване на предложения за необходимата нормативна база, регламентираща развитието на дейността;
  • Защита на правата и интересите на членове на Асоциацита пред регулативните органи за финансов надзор и пред всички други лица и институции – участници на капиталовия пазар;
  • Подпомагане създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда за националния и чуждестранния капитал, както и за привличане на чуждестранни инвестиции в страната;
  • Повишаване на квалификацията на директорите за връзки с инвеститорите;
  • Повишаване на статута на връзките с инвеститорите като стратегическа корпоративна функция;
  • Повишаване на стандартите за разкриване на информация за инвеститорите.