На 28.11.2017 г. в гр. София се проведе обучителен семинар на тема ГОДИШНО ФИНАСОВО ОТЧИТЕНЕ – ОПИТЪТ ОТ СЕЗОН 2016 И ПОДГОТОВКА ЗА НОВИЯ СЕЗОН 2017. Семинарът беше съвместно мероприятие на АДВИБ и ИДЕС.

Двете организации се обединиха около идеята, че качеството на годишните отчети следва да бъде повишавано, че е необходима съвместна работа за промяна в нагласите на корпоративните ръковоства относно разкриването на информация. Инвеститорите имат все по-големи изисквания относно съдържанието и начините на представяне на Годишните финансови отчети, поради което компаниите и техните одитори следва да отговарят адекватно на тях.

На семинара взеха участие 140 директори за връзки с инвеститорите, одитори, финансови директори на публични компании, главни счетоводители и представители на дружествата по § 1 Д от ДР на ЗППЦК.

Темите на семинара включваха:

ПРЕГЛЕД НА ОДИТ СЕЗОН 2016, с лектори Валя Йорданова, член на УС на ИДЕС и Даниела Петкова, член на Съвета по професионална етика, ИДЕС

Общ преглед на одит сезон 2016 във връзка с одита на годишните финансови отчети за 2016 г. на публичните дружества, другите емитенти и дружествата по пар. 1 Д от ДР на ЗППЦК – специфики, препоръки, добри практики и необходимост от засилено участие на корпоративното ръководство в процеса на изготвяне на отчетите и докладите.

ПОДГОТОВКА ЗА ОДИТ СЕЗОН 2017 НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г. НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ И ДРУЖЕСТВАТА ПО ПАР. 1 Д ОТ ДР НА ЗППЦК, с лектори Валя Йорданова, член на УС на ИДЕС и Даниела Петкова, член на Съвета по професионална етика, ИДЕС

Подготовка за одит сезон 2017 г. на годишните финансови отчети за 2017 г. на публичните дружества, другите емитенти и дружествата по пар. 1 Д от ДР на ЗППЦК. Годишните доклади на корпоративното ръководство съгласно ЗСч. и ЗППЦК. Промени в нормативните изисквания по ЗППЦК за дружествата по пар. 1Д от ДР на ЗППЦК от 2017 г. Нови разширени одиторски доклади и допълнителни докладвания на регистирраните одитори. Комуникация на регистрирания одитор с корпоративното ръководство и одитните комитети. Новите счетоводни стандарти МСФО 15 и МСФО 9 в сила от 01.01.2018 г. - подготовката за тяхното прилагане и оповестявания в годишните финансови отчети за 2017 г.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ В ДОКЛАДИТЕ НА КОРПОРАТИВНИТЕ РЪКОВОДСТВА.

Изискванията на Закона за счетоводството и Директива на ЕС (2014/95/UE). Добри практики в ЕС, с лектор Д-р Марина Стефанова, Директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

ANNUAL REPORTING IN EUROPE. INTEGRATION AND DIGITAL AS DRIVERS OF CHANGE с лектор Dario Mezzaqui, Управляващ съдружник, MESSAGE GROUP Италия

Освен новите тенденции в представянето на годишните финансови отчети, Дарио Мезакуи представи на участниците и резултатите от проведеното проучване на MESSAGE GROUP - ANNUAL REPORTING IN EUROPE Research – 2017. Същото е достъпно и на електронната страница на компанията www.messagegroup.eu/research

Събитието се проведе с подкрепата на дългогодишния партньор на АДВИБ - MESSAGE GROUP www.messagegroup.eu