И WORKSHOP НА ТЕМА „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ КОМПАНИИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗАВЕНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ“

На 4 октомври се проведе Годишно общо събрание на АДВИБ, на което бяха приети следните решения:

  1. ОС прие Годишния отчет на АДВИБ и отчета за дейността на УС на АДВИБ за 2017 г.
  2. ОС прие Програма за дейността на АДВИБ за 2019 г.
  3. ОС определи размера на членския внос за 2019 г. – 300 лв. и срок за плащане до 31.01.2019 г. 
  4. ОС прие бюджет на АДВИБ за 2019 г.
  5. ОС прие промени в състава на Управителния съвет на АДВИБ, като  избра за член на УС – Деница Маркова. 

По време на Общото събрание беше представен и проектът „Наръчник по прилагането на разпоредбите на чл. 114 от ЗППЦК“. Сред целите на проекта са: Преглед на нормативната уредба, която е многократно променяна и води до объркване на адресатите й; Сравнителен преглед на разпоредбите на чл. 114 от ЗППЦК с европейската регулация на разпоредителни сделки и сделки със свързани лица (Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите); Изясняване на спорни и неясни понятия; Уеднаквяване на прилагането на режима на чл. 114 от ЗППЦК; Преглед на наличната съдебна практика и практиката на КФН по прилагането на чл. 114, ал. 1 и следващите от ЗППЦК. 

Автори на наръчника са Даниела Пеева и Иван Даскалов. За издаването и разпространението на наръчника АДВИБ ще разчита както на средства на сдружението, така и на спонсорство от страна на публичните компании.

След общото събрание се проведе workshop на тема „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ КОМПАНИИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗАВЕНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ“, по време на който директори за връзки с инвеститорите на 25 големи публични компании бяха обучавани за използването на иновативни технологии и продукти при разкриването на информация пред инвеститорите. Това е поредната инициатива на АДВИБ и партньора SYMEX GLOBAL за повишаване на квалификацията на директорите за връзки с инвеститорите, така че да отговорят на повишаващите се изисквания на участниците на капиталовите пазари.

Stéphane Vanbellaiengh - IT Project Manager, SYMEX GLOBAL запозна участниците с разработения от EuropeanIssuers със съдействието на SYMEX GLOBAL “IssuersHub”  - иновативна мобилна апликация, която концентрира и разпространява в реално време информация, публикувана от публичните компании в Европа. Мобилно приложение е нов комуникационен канал, който покрива изискванията за оповестяване на регулирана информация в изпъление на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055 от 29 юни 2016 г. за определяне на стандарти относно техническите средства за подходящо публично оповестяване на вътрешна информация и за забавяне на публичното оповестяване информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Мобилното приложение идва именно в отговор на поставените от европейската регулация изисквания, в която централно място заема  гарантирането на  равен достъп на инвеститорите до вътрешна информация, която следва да се разкрива публично безплатно, в най-кратки срокове, а също така  и едновременно сред всички категории инвеститори на територията на  целия  Европейски Съюз, като се съобщава на медии, които на свой ред  гарантират ефективното ѝ разпространяване сред обществеността.

В разпоредбата на чл. 2 от цитирания регламент изчерпателно са изброени техническите средства за публично разкриване на вътрешна информация, като в чл. 4 лимитативно са изброени изискванията, на които следва да отговарят техническите средства за отлагане разкриването на информация, извършвано в съотвествие с Регламент 596/2014 г.