ИМАТ СВОЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ В КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА КЪМ  CORPORATE FINANCE STANDING COMMITTEE (CFSC) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ (ESMA)

Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)  е независим орган на ЕС, който допринася за запазването на стабилността на финансовата система на Европейския съюз чрез повишаване на защитата на инвеститорите и насърчаване на стабилни и подредени финансови пазари.

Европейския орган за ценни книжа и пазари допринася за разработването на единни правила за укрепването на общи надзорни подходи и практики в държавите-членки на ЕС в областта на  корпоративните финанси. Corporate Finance Standing Committee (CFSC) играе ключова роля в работата на ESMA в тази област. CFSC съветва ESMA и допринася за работата на европейския регулатор по въпроси, свързани с проспекти, прозрачност, корпоративно управление и придобивания. CFSC допринася за последователното прилагане на Регламента за проспекта и Директивата за прозрачност в Европейския съюз (ЕС) и има за цел да изгради единна надзорна култура и и последователни подходи между компетентните национални органи. CFSC също така улеснява обмена на информация и единната надзорна практика в областта на придобиванията и корпоративното управление.

Членовете на консултативната работна група следва да осъществяват  техническа помощ към CFSC във връзка с всички аспекти на неговата работа в областта на корпоративните финанси.

Даниела Пеева, Председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, член на Националния съвет на АИКБ и Председател на Националната комисия по корпоративно управление e избрана за представител на  България и член на Консултативната работна група към Corporate Finance Standing Committee на Европейския орган за ценни книжа и пазари е Даниела Пеева, Председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, член на Националния съвет на АИКБ и Председател на Националната комисия по корпоративно управление.

Мандатът на групата започва на 15. Юли 2020 г. и е с продължителност 2 години.