Днес, 16.09.2020 г. АДВИБ и ИДЕС подписаха меморандум за сътрудничество между двете организации.

Двете  организации имат общи цели свързани с: повишаване  квалификацията на своите членове и защита на техните интереси, прилагане и усъвършенстване на стандартите за разкриване на информация и доброто корпоративно управление, обезпечаване на надеждна информация, представяща вярно и честно във всички съществени аспекти финансовото състояние  на публичните компании.

В изпълнение на меморандума  ИДЕС и АДВИБ  ще прилагат различни форми на сътрудничество, като:

 • участие в публични събития (съвместни конференции, кръгли маси, дискусионни форуми и др.), свързани с доброто корпоративно управление, процесите за разкриване на информация, в това число и финансова, както и прозрачност на публичните компании и други емитенти на ценни книжа;
 • предоставяне от страна на двете организации на информация, както за добри, така и за негативни практики и рискове, свързани с прозрачността на публичните компании и други емитенти на ценни книжа и разкриването на информация;
 • обмен на информация, свързан с промени в нормативната уредба на национално и международно ниво, относно публичните компании и други емитенти на ценни книжа;
 • обмен на експертна помощ за участие в работни групи на двете страни по подготовката на проекти на нормативни и други документи, касаещи дейността им и в частност общата им цел, свързана с прозрачността на разкриване на информация за публичните компании и другите емитенти на ценни книжа;
 • изготвяне на съвместни документи, вкл. предложения за промени в законодателството, касаещо публичните компании и други емитенти на ценни книжа;
 • съвместно участие на двете организации в работни групи към КФН и Министерство на финансите и други държавни органи, имащи отношение към финансовото отчитане и докладване на публичните компании и други емитенти на ценни книжа;
 • сътрудничество чрез взаимно информиране и обмен на информация и публикации за популяризиране сред членовете на ИДЕС/АДВИБ за дейности, инициативи и други организирани събития от страна на ИДЕС/АДВИБ и/или съвместно от двете страни;
 • сътрудничество чрез участия на членове на АДВИБ като гост-лектори, експерти, консултанти и други в различни проучвания, инициативи и мероприятия, организирани от ИДЕС;
 • сътрудничество за участия на членове на АДВИБ като лектори в обучения, организирани от ИДЕС във връзка с утвърдения план за ежегодно задължително продължаващото обучение на неговите членове;
 • сътрудничество за участие на членове на ИДЕС като гост-лектори, експерти, консултанти и други в различни проучвания, инициативи и мероприятия, организирани от АДВИБ;
 • сътрудничество за предлагане на членство в АДВИБ на регистрирани одитори и одиторски дружества със различни членски пакети;
 • сътрудничество чрез предоставяне на възможност за преференциално участие на членове на ИДЕС в различни мероприятия, организирани от АДВИБ.

Предвидено е в края на всяка година органите на управление на двете организации съвместно ще подготвят и одобряват годишна програма за следващата година, в която посочват конкретни събития и дейности, свързани със съвместното сътрудничество.

АДВИБ има дългогодишно сътрудничество с организацията на регистрираните одитори и подписването на меморандума за сътрудничество е продължение на съвместната работа.