Деканът на Стопанският факултет на СУ доц. д-р Атанас Георгиев  и председателят на УС на АДВИБ Даниела Пеева подписаха споразумение за сътрудничество между Университета и Асоциацията. Целта на споразумението е двете институции да си сътрудничат при подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите,  счетоводството и одита, и анализа и моделирането на големи данни в бизнеса чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения.

Споразумението обхваща следните съвместни дейности без да се ограничава само до тях:

∙   създаване на съвместни учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, свързани с устойчивото развитие на бизнеса и корпоративната социална отговорност;

∙   Практическо позициониране по време на обучението в областта на отговорните и устойчиви финанси, практики и кариерното ориентиране, и мотивиране на студентите от Стопанския факултет.

∙   Провеждане на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на Университета.

Двете страни се съгласиха, че партньорството и съвместните инициативи следва да бъдат популяризирани с оглед повишаване на стандартите в професионалното развитие в областта на устойчивото корпоративно управление.

„Ще си партнираме в организирането на семинари, конференции, публични събития с цел да да бъде популяризирана след  студентите дейността на публичните компании в областта на корпоративната прозрачност. Само така в бъдеще можем да очакваме, че младите мениджъри ще поддържат високи стандарти при разкриване на информация в българските компании.“ , заяви Даниела Пеева, Председател на УС на АДВИБ

„Като една от най-големите и значими образователни институции в страната за нас е от първостепенно значение да осигурим на студентите не само отлична теоретична подготовка, но и да създадем възможност за практическо обучение, студентски практики и стажове в едни от водещите български компании – членове на АДВИБ“, заяви доц. доц. д-р Атанас Георгиев, Декан на Стопанския факултет.